منیزیم به تعادل الکترولیتها ، متابولیسم طبیعی برای تولید انرژی ، تقویت سیستم عصبی ، سنتز طبیعی پروتئین ها ، حفاظت از استخوان ها و جلوگیری از پوکی استخوان کمک می کند.

0

بالا

X