منیزیم جزء مواد معدنی ضروری بدن می باشد و در بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی نقش ایفا میکند.منیزیم موجود در این فرآورده بصورت ترکیب شده با گلایسین میباشدکه جهت افزایش میزان جذب از روده کوچک بسیار مناسب است.

0

بالا

X