موقعیت های شغلی

جذب نیروی انسانی مجرب در شرکت سینا گستر ارمغان زمان خاص ندارد. ما همیشه دنبال بهترین ها هستیم.

نیروهای با استعداد، خلاق و منظم، همیشه فرصت های توسعه شرکت را افزایش می دهند. در مقابل شرکت هم همیشه فضایی برای نوآوری، افزایش درآمد و پیشرفت در اختیار کارکنان خود قرار می دهد.

به ما ملحق شوید؛

. نماینده علمی (مدیکالرپ و فارمارپ) در تهران

. نماینده علمی (مدیکالرپ و فارمارپ) در کلیه استان ها

. سوپروایزر در تهران